گروه آموزشی مشاوران

وبلاگ گروهی مشاوران مدارس ایران

دستور العمل:اجراي طرح رابطان هسته هاي مشاوره در مدارس ابتدايي

 
 مقدمه:
 كودكان امروز در عصر پر هيجان و متنوعي كه داراي فن آوري هاي نوين و فرصت هاي در حال افزايش است زندگي   مي كنند . اگر بخواهيم آنان را ياري كنيم تا اطمينان حاصل كنند كه آماده اند نسل آينده اي از والدين ، كارگران ،‌رهبران و شهروندان شوند نياز به حمايت ، راهنمايي و ايجاد فرصت هايي در طول دوره كودكي- كه دوره ي رشد و تغيرات سريع است- دارند . كودكان به طور فردي و رشدي با چالش هاي مشترك و گوناگوني مواجه مي شوند كه در پيشرفت تحصيلي آنان موثر است . با توجه به اينكه تسهيل وتسريع ارايه خدمات مشاوره اي مطلوب در عصر ارتباطات نيازمند برنامه ريزي سيستمي وهمكاري ساير عوامل مدرسه مي باشد،  لذا  اين طرح به منظور توسعه خدمات مشورتي، حمايتي وارجاعي تدوين شده است.


اهداف:
- تعميق فعاليت هاي مشاوره اي در مدارس ابتدايي.
- تسهيل خدمات مشاوره اي در مدارس ابتدايي سراسر كشور.
- استفاده از ظرفيت وتوان ساير همكاران در ارايه خدمات مشاوره اي.


ضرورت ها:
 -كمبود وقت ونبود مشاور در مدارس ابتدايي ايجاب مي كند كه از ظرفيت همكاران واجد شرايط در اين زمينه استفاده شود.
- اهميت شناسايي دانش آموزان نيازمند به دريافت خدمات مشاوره اي.


تعاريف و اختصارات :
رابط: منظور از رابط، فردي است كه ازنظر اخلاقي ،علمي وتجربي صلاحيت همكاري باهسته هاي مشاوره را دارا باشد(رشته هاي مرتبط با خدمات وفعاليت هاي مشاوره اي).
هسته مشاوره: محلي است جهت ارايه خدمات:
-  راهنمايي و مشاوره در زمينه هاي تحصيلي،شغلي وسازگاري 

 -   روان سنجي در زمينه هاي هوش،استعداد،شخصيت و... 
 -   مددكاري  اجتماعي.                                                                                                                                  -  ساير خدمات مرتبط (بنا به تصويب دفتر مربوط).


استنادات ، قوانين و مقررات مورد عمل:
- اسناد تحولي آموزش وپرورش .


حيطه عمل ( دامنه پوشش طرح  ) :
تمامي مدارس دوره آموزش ابتدايي كشور.


دستورات اجرايي:
 مناطق ، نواحي وشهرستان ها ازبين آموزگاران ، مديران ومعاونان مدارس فرد واجد شرايطي را (بعنوان رابط) انتخاب ، وبصورت ويژه نسبت به توجيه وراهنمايي درخصوص نحوه سيستم ارجاع ومداخلات روان شناختي اقدام خواهند نمود.مناطق ، نواحي وشهرستان ها مي بايست تا آبان ماه افراد واجد شرايط وداوطلب وعلاقمند راشناسايي نموده ودرنيمه اول آذرماه به آموزش آنان بپردازند . پس ازپايان آموزش به رابطان گواهي مربوطه باعنوان ((رابط هسته مشاوره درمدرسه ابتدايي))اعطاخواهد شد.

 
اهم وظايف را بطان:
- راهنمايي گروهي دانش آموزان درخصوص آداب و مهارت هاي زندگي.
- ارايه راهنمايي و آموزش به والدين.
- ارايه خدمات مشورتي به كاركنان مدرسه.
- شناسايي دانش آموزان در معرض خطر و نيازمند به خدمات مشاوره اي و ارجاع آنان به هسته هاي مشاوره .


محتواي آموزشي:
- آشناسازي رابطان با اهداف طرحها وفعاليت هاي راهنمايي ومشاوره دردوره ابتدايي.
- آشناسازي رابطان باويژگي هاي رشدي دانش آموزان دوره ابتدايي.
- آموزش مهارت هاي زندگي(خودآگاهي ، روابط بين فردي ، ارتباط ، تفكرنقادانه ، تفكرخلاق ، تصميم گيري ، حل مسله ، مقابله بااسترس ، هيجان هاي ناخوشايندو همدلي).
- آموزش شيوه هاي صحيح مطالعه ويادگيري دردوره ابتدايي.
- آموزش اوليه چگونگي تشخيص دانش آموزان نيازمند به خدمات راهنمايي ومشاوره.
- اطلاع رساني به رابطان در خصوص نحوۀ اجراي مشاوره در دورۀ ابتدايي.


نحوه آموزش:
رابطان هسته  هاي مشاوره درمدارس ابتدايي مي بايست به صورت ويژه هرماه باتوجه به موضوعات فوق چهار( 4)ساعت آموزش تخصصي داشته باشند.مدرسين رابطان نيز بايستي داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مشاوره ياروان شناسي باليني باشند.


 شيوه ي همكاري رابطان باهسته هاي مشاوره:
- شركت درجلسات آموزشي وتوجيهي.
- شناسايي دانش آموزان نيازمندبه خدمات راهنمايي ومشاوره وارجاع آنان به هسته مشاوره .
- پيگيري نتايج ارجاع دانش آموزان به هسته مشاوره .
- دعوت ازاعضاي تخصصي جهت حضوردرجمع معلمان،والدين وسايركاركنان ودانش آموزان جهت راهنمايي هاي تخصصي


دستورات هماهنگي:
- انجام هماهنگي در خصوص تامين و تخصيص اعتبار به استان ها بين معاون پرورشي وتربيت بدني وزارت متبوع با مديركل ذيحسابي در سطح ستاد.
- ادارات كل آموزش وپرورش استان هاي كشور.


دستورات مالی :
 هزینه های مربوط به اجرای این فعالیت از محل اعتبارات استاني و اعتبارات متمرکز دفتر مشاوره تربیتی ذیل عنوان فعالیت " طرح رابطان هسته هاي مشاوره در مدارس ابتدايي  "  قابل پرداخت می باشد که متعاقباً در تخصیص های 3 ماهه به استان ها ابلاغ خواهد شد ( قابل ذکر است تخصیص هر مرحله از اعتبارات منوط به ارائه گزارش عملکرد اعتبارات مراحل قبل توسط استان خواهد بود ) .


ارزشيابي :
- تعيين مولفه هاي قابل ارزيابي .
- ارسال پرسشنامه هاي مذكور به استان ها .
- جمع بندي وبازخوردبه سطح ستاد و ارائه گزارش نهايي به زير مجموعه از ستاد .

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۸/۱۲ساعت 14:17  توسط عظیمی- مدیر وبلاگ  |