گروه آموزشی مشاوران

وبلاگ گروهی مشاوران مدارس ایران

دستورالعمل طرح توانمند سازي تحصيلي و رواني _ رفتاري

 

" باسمه تعالي "

مقدمه:

افزايش چشمگير آسيب هاي رواني- اجتماعي از قبيل خودكشي،‌ فرار از خانه، بزهكاري، ترك تحصيل، افت تحصيلي، افسردگي، اضطراب و ... ضرورت مصون سازي دانش آموزان آسيب پذير در برابر اين گونه مشكلات و مقابله با آنها را جدي مي سازد. به عبارت ديگر ايجاد شرايط مناسب جهت ارتقاء بهداشت روان و توانمندسازي دانش آموزان در برابر مشكلات مذكور از رسالت هاي آموزش و پرورش محسوب مي شود. براساس اين رويكرد ، مدارس بهترين و  مناسب ترين مكان براي اجراي برنامه هاي پيشگيرانه به شمار مي رود. متاسفانه به دلايل متعدد از جمله كمبود منابع كافي، اجراي برنامه هاي پيشگيرانه در مدارس كشور با مشكلاتي مواجه مي باشد. زيرا اين گونه برنامه ها عموماً‌ هزينه بر هستند و چون پيامدهاي آن در بلند مدت ظاهر مي شود، بسياري از افراد آمادگي اجراي اين نوع برنامه ها را ندارند. طراحي و تدوين يك برنامه جامع پيشگيري مستلزم شناخت درست وضع موجود، اتخاذ استراتژي مناسب براساس مشكلات حاضر و هماهنگي ساير دستگاه ها و نهادهاي اجتماعي با آموزش و پرورش در اين راستا مي باشد.

اهداف:

-  آسيب شناسي مشكلات تحصيلي دانش آموزان وبرنامه ريزي در جهت حل آن

- افزايش سطح سلامت رواني دانش آموزان،‌ خانواده و كاركنان مدارس

- كاهش ميزان شيوع آسيب هاي اجتماعي در بين دانش آموزان

- ايجاد تغييرات مثبت در دانش، نگرش و رفتار دانش آموزان  نسبت به مدرسه وتحصيل

- بهبود بخشيدن به وضعيت تحصيلي و درسي دانش آموزان از طريق افزايش سطح سلامت روان

 

ضرورتها :

بر اسا س گزارشات آماري در خصوص اختلالات و مشكلات  دانش آموزان  و نيز بررسي هاي انجام شده توسط دفتر مشاوره تربيتي ، بين 20 تا 30 درصد از دانش آموزان دچار  افت تحصيلي و انواع مشكلات رواني _ رفتاري  مي باشند. بررسي گزارش هاي آماري مراجعان به مراكز مشاوره و خدمات روان شناختي و هسته هاي مشاوره  نيز مؤيّد اين مسئله است ، لذا ضروري است در زمينه مصون سازي و توانمندسازي آنها در برابر مشكلات اقدام جدي صورت پذيرد.

 

تعاريف و اختصارات:

 *توانمندسازي  تحصيلي و رواني- رفتاري: توانايي هايي هستند كه كمك مي كنند افراد در  امر تحصيل و موقعيت هاي مختلف، عاقلانه و صحيح رفتار كنند،‌ و ضمن كسب موفقيت در  تحصيل و زندگي، احساس شادماني داشته باشند.

نكته: منظور از كاركنان مدرسه در اين طرح كليه عوامل آموزشي،‌ پرورشي و اداري در مدرسه مي‌باشد.

*منظور از افت تحصيلي : كاهش نسبي و معني دار عملكرد دانش آموزان در جريان يادگيري مي باشد و منظور از مهارت هاي تحصيلي مهارت هايي است كه آموزش آنها باعث تقويت انگيزه و بهبود عملكرد يادگيري دانش آموزان     مي باشد.

 

استنادات،‌ قوانين و مقررات مورد عمل:

- برنامه توسعه سه ساله آموزش و پرورش 86 لغايت 88. بند اول راهكارها و اقدامات اساسي از بند 3 توسعه علمي آموزش و پرورش و ارتقا كيفيت برنامه هاي آموزش و پرورش

- بند الف ماده 43- بند ط ماده 52- بند الف ، ج  ، د ماده 97- ماده 112 قانون برنامه چهارم توسعه

 

حيطه عمل (دامنه شموليت):

- دفتر مشاوره تربيتي ( حوزه ستادي )

- گروه مشاوره تربيتي ادارات آموزش و پرورش استان هاي مجري طرح

- كارشناسي مشاوره مناطق  و نواحي آموزشي مجري طرح

- در اين طرح 30000 نفر از دانش آموزان دختر و پسر پايه اول دوره متوسطه در مدارس و مناطق منتخب هر استان تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

-  كليه استان هاي كشور

 

نحوه اجرا:

الف) مسئوليت برنامه ريزي،‌ اجرا و نظارت بر حسن اجراي طرح، در سطح استان به عهده معاونت پرورشي و تربيت بدني استان مي باشد كه در اين خصوص لازم است كميته اي مركب از افراد زير تشكيل گردد:

1-     معاون پرورشي و تربيت بدني               رييس كميته

2-    رئيس گروه مشاوره تربيتي                   دبير كميته

3-    معاون آموزش متوسطه استان

4-    معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت استان

5-    رئيس مركز مشاوره و خدمات روان شناختي

6-    كارشناسان مسئول  مشاوره مناطق مجري طرح

ب) نحوه انتخاب مناطق و مدارس مجري طرح: از بين كليه مناطق آموزشي استان، مناطقي كه از فراواني مشكلات  تحصيلي و  رواني- رفتاري بيشتري نسبت به جمعيت دانش آموزي در پايه اول  دوره متوسطه برخوردار هستند تحت پوشش قرار گيرند.

ج) نحوه آموزش گروه هاي مخاطب:

1-     مدت زمان آموزش براي دانش آموزان 12 جلسه  90 دقيقه  مي باشد كه در ساعات غيررسمي (فوق برنامه) با هماهنگي هاي لازم انجام مي پذيرد.

2-    به منظور ساماندهي مناسب گروه هاي مخاطب جهت آموزش، تعداد شركت كنندگان هر كلاس به طور ميانگين 35 نفر تعيين مي گردد.

د) نحوه انتخاب مدرسين و عوامل اجرايي:

1-     مدرسين طرح براي آموزش دانش آموزان، از بين دارندگان  مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ارشد در رشته هاي مشاوره و روان شناسي كه از تخصص و تجارب كافي در اين زمينه برخوردار هستند توسط كارشناسي منطقه و تاييد كارشناسي مشاوره سازمان انتخاب مي شوند.

2-    عوامل اجرايي براي دوره هاي آموزشي دانش آموزان ، مدير، مشاور، يكي از كاركنان (علاقه مند به فعاليت هاي مشاوره اي به انتخاب مدير و مشاور) و خدمتگزار آموزشگاه مي باشند.

 

 

 

 

 

 

 

3- سرفصل ها و محتواي آموزش :

 

رديف

عناوين مهارتهاي رواني رفتاري

عناوين مهارتهاي تحصيلي

1

مهارتهاي ارتباطي

 تمركز حواس

2

مهارتهاي حل مسئله و تصميم گيري

  افت تحصيلي

3

مهارتهاي جرات ورزي

 برنامه ريزي تحصيلي

4

مهارتهاي مقابله با استرس

  روش هاي ايجاد انگيزه

5

مهارتهاي كنترل خشم

 مديريت زمان

6

مهارتهاي تفكر نقادانه و خلاق

 روش هاي مطالعه

7

نقش باورها و ارزش هاي ديني در تامين بهداشت روان

 

 

زمان اجراي طرح:

زمان اجراي طرح سال تحصيلي 90-89 مي باشد.           

گزارش پاياني اجراي طرح:

گروه مشاوره تربيتي استان  موظفند پس از اجراي طرح ، گزارش كامل و جامعي از فرآيند اجرا و نتايج حاصله همراه با آمار و ارقام وگزارش تفصيلي صورت لوح هاي فشرده (CD)به دفتر مشاوره تربيتي ارسال نمايند.

 

دستورات مالی :

 هزینه های مربوط به اجرای این فعالیت از محل اعتبارات متمرکز دفتر مشاوره تربیتی ذیل عنوان فعالیت "توانمندسازي تحصيلي و  رواني - رفتاري دانش آموزان آسيب پذير "  قابل پرداخت می باشد که متعاقباً در تخصیص های 3 ماهه به استان مجری ابلاغ خواهد شد ( قابل ذکر است تخصیص هر مرحله از اعتبارات منوط به ارائه گزارش عملکرد اعتبارات مراحل قبل توسط استان خواهد بود ) .

 

دستورات اجرايي:

- تشكيل كميته علمي- اجرايي در دفتر مشاوره تربيتي

- تعيين محتوا و سرفصل هاي آموزشي براي گروه هاي مخاطب توسط كميته علمي- اجرايي

- انتخاب مناطق و مدارس مجري طرح توسط گروه مشاوره تربيتي استان

- آموزش مخاطبان طرح

 

دستورات هماهنگي:

ضروري است معاونت پرورشي و تربيت بدني هماهنگي لازم را جهت تنظيم برنامه آموزش در ساعات رسمي با معاونت آموزش  متوسطه به عمل آورد.

 

ارزشيابي :

ارزشيابي به دوشيوه 1- ارزيابي فرآيندي و اجرايي 2- ارزيابي محتوايي و كيفي به عمل مي‌آيد كه از طريق:

 الف) تهيه وتدوين پرسشنامه پيش آزمون و پس آزمون توسط كميته ستادي واجراي آن توسط استان

ب) نظرسنجي از دانش آموزان،‌ والدين و كاركنان

ج) بازديد  دوره اي از مراحل اجراي طرح توسط كميته ستادي و استاني، انجام خواهد شد.

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۸/۲۳ساعت 14:12  توسط عظیمی- مدیر وبلاگ  |